Konkurs

Regulamin Loterii „E-Faktura – to takie proste”
organizowanej przez ICP Polska Sp. z o.o.

 

§1

Postanowienia ogólne

1.1.   Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Losowaniu telefonu komórkowego SAMSUNG GT-C3750 oraz określa prawa i obowiązki jego uczestnictwa.

1.2.   Przystąpienie do Loterii z pkt. 3 jest równoczesne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Losowania w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzenia, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Losowaniu.

1.3.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie od dnia ogłoszenia Loterii do momentu Losowania dla wszystkich Uczestników biorących udział w Loterii na stronie internetowej oraz w siedzibie ICP Polska Sp. z o.o. przy ul. Domaniewskiej 37 w Warszawie.

§2

Organizator, czas trwania i miejsce Loterii

2.1.   Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest: ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 ul. Domaniewska 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, NIP: 521-32-23-749, nr REGON 015304866.

2.2.   Losowanie telefonu komórkowego SAMSUNG GT-C3750, zwane dalej „Loterią” prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi dnia 16.04.2012 r.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Loterii

3.1.   W loterii mogą wziąć udział podmioty gospodarcze związane umową z ICP Polska Sp. z o.o., posiadające aplikację PPC na terminalu i spełniają wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu (Uczestnik).

3.2. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien odesłać do dnia 31.03.2012 r. podpisaną zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną ze wskazaniem adresu mailowego, na który mają być dostarczane faktury VAT wraz z aktualnym numerem telefonu w kopercie zaadresowanej na siedzibę ICP Polska Sp. z o.o. lub faksem na numer: 22 337 89 63 lub e-mailem na adres: kamila.sakowska@icp-polska.com

3.3. Organizator Loterii:

a)      Skontaktuje się z Laureatem Loterii, zwanym dalej „Laureatem” w czasie nie dłuższym niż 24 godziny liczone od godziny 15.00 od Losowania.

b)      Dokona weryfikacji Uczestników Konkursu poprzez ustalenie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu wykonywania dzielności, oraz NIP, a także uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Loterii, doręczenia nagród oraz zgodę na umieszczenie danych na stronie www.icp-polska.pl

3.4.Próba połączenia z Laureatem zostanie podjęta trzykrotnie w ciągu 2 dni. Jeżeli próba będzie nieskuteczna (połączenie nie zostanie uzyskane po trzech próbach trwających pięć sekund) zostanie wznowione Losowanie, aż do momentu uzyskania Laureata.

3.5. Osoby z którymi Organizator się nie połączy zostaną wykreślone z kręgu osób biorących udział w Loterii.

3.6. Uczestnik staje się Laureatem Loterii w przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 3.3.

3.7. Wynik Loterii zostanie opublikowany na stronie internetowej ICP Polska www.icp-polska.pl

§4

Nagrody i sposób wydawania

4.1.   Nagrodą w Loterii jest telefon komórkowy SAMSUNG GT-C3750 dla Uczestnika, który zostanie wylosowany i spełni warunki z pkt. 3.3

4.2.   Nagroda zostanie dostarczona kurierem, na koszt Organizatora do 26.04.2012r.

§5

Postanowienia końcowe

5.1. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązania związanego z niniejszym Losowaniem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora Loterii

5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 


 
 

Regulamin Loterii „UMOWA ICP” organizowanej przez ICP Polska Sp. z o.o.

 

§1

Postanowienia ogólne

1.1.   Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Losowaniu telefonu komórkowego SAMSUNG GT-C3750 oraz określa prawa i obowiązki jego uczestnictwa.

1.2.   Przystąpienie do Loterii z pkt. 3 jest równoczesne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Losowania w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzenia, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Losowaniu.

1.3.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie od dnia ogłoszenia Loterii do momentu Losowania dla wszystkich Uczestników biorących udział w Loterii na stronie internetowej oraz w siedzibie ICP Polska Sp. z o.o. przy ul. Domaniewskiej 37 w Warszawie.

§2

Organizator, czas trwania i miejsce Loterii

2.1.   Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest: ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 ul. Domaniewska 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, NIP: 521-32-23-749, nr REGON 015304866.

2.2.   Losowanie telefonu komórkowego SAMSUNG GT-C3750, zwane dalej „Loterią” prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi dnia 16.04.2012 r.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Loterii

3.1.   W loterii mogą wziąć udział podmioty gospodarcze związane umową z ICP Polska Sp. z o.o., posiadające aplikację PPC na terminalu i spełniają wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu (Uczestnik).

3.2. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien odesłać do dnia 31.03.2012 r. podpisane pismo dotyczące zmiany warunków umowy między ICP a Uczestnikiem wraz z aktualnym numerem telefonu w kopercie zaadresowanej na siedzibę ICP Polska Sp. z o.o.

3.3. Organizator Loterii:

a)      Skontaktuje się z Laureatem Loterii, zwanym dalej „Laureatem” w czasie nie dłuższym niż 24 godziny liczone od godziny 15.00 od Losowania.

b)      Dokona weryfikacji Uczestników Konkursu poprzez ustalenie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu wykonywania dzielności, oraz NIP, a także uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Loterii, doręczenia nagród oraz zgodę na umieszczenie danych na stronie www.icp-polska.pl

3.4.Próba połączenia z Laureatem zostanie podjęta trzykrotnie w ciągu 2 dni. Jeżeli próba będzie nieskuteczna (połączenie nie zostanie uzyskane po trzech próbach trwających pięć sekund) zostanie wznowione Losowanie, aż do momentu uzyskania Laureata.

3.5. Osoby z którymi Organizator się nie połączy zostaną wykreślone z kręgu osób biorących udział w Loterii.

3.6. Uczestnik staje się Laureatem Loterii w przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 3.3.

3.7. Wynik Loterii zostanie opublikowany na stronie internetowej ICP Polska www.icp-polska.pl

§4

Nagrody i sposób wydawania

4.1.   Nagrodą w Loterii jest telefon komórkowy SAMSUNG GT-C3750 dla Uczestnika, który zostanie wylosowany i spełni warunki z pkt. 3.3

4.2.   Nagroda zostanie dostarczona kurierem, na koszt Organizatora do 26.04.2012r.

§5

Postanowienia końcowe

5.1. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązania związanego z niniejszym Losowaniem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora Loterii

5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.